തൃക്കോവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

person access_timeDecember 17, 2018

പുതപ്പള്ളി കവലയിലെ ആറാട്ട് സ്വീകരണം ഡിസംബർ 23 -ാം തീയതി തത്സമയം....


Related News

മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഇന്ന് "ലോക മൃഗ ദിനം"

access_timeOctober 04, 2019

ഒക്ടോബർ 4, മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസ്സീസ്സി യുടെ ഓർമ്മക്കായി , ലോക മൃഗ ദിനമായി ആചരിച്ചു പോരുന്നു. ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായ

ഏറ്റുമാനൂർ ശീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം തിരുവുത്സവം 2018

access_timeFebruary 18, 2018

പഞ്ചാക്ഷരിമന്ത്രങ്ങളാൽ‍ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തില്ൽ തീര്‍ഥാടകസഹസ്രങ്ങൾക്കു ദര്ശനപുണ്യം നൽകി

മള്ളിയൂർ ഭഗവതപാരായണത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു

access_timeJanuary 24, 2018

മഹാഗണപതിക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാഗവതാമൃതസത്രം തുടങ്ങി. ഭാഗവതാമൃതസത്രത്തിന് വിഠല്‍ദാസ് ജയകൃഷ്ണ ദീക്ഷിതര്‍ ഭദ്രദീപം തെളിച്ചു. മള്ളിയൂര്‍